• hào
  • ㄏㄠˋ
  • 左右结构
  • 10
  • 㬶,澔,𤅆,𤅡,㵆,𣽋
  • 捺捺横撇横竖横竖折横
  • 11
  • 非姓氏,多用男性

字的基本解释

基本字义


hào ㄏㄠˋ

 ◎ 水大,引申为大和多:~大。~繁。~荡。~瀚。~劫。~淼(亦作“浩渺”)。~气(盛大刚直之气)。~如烟海。

字的详细解释

详细字义


hào

〈形〉

(1) (形声。从水,告声。本义:水势浩大)

(2) 同本义

浩,浇也。从水,告声。虞书曰:“洪水浩浩。——《说文》。按,浇者,许以声训。”

浩,遶也,水大也。——《字林》

浩,浩流也。——《广雅》

浩浩沅湘。——《楚辞·怀沙》

浩浩瀚瀚。——《淮南子·俶真》

曰浩泽。——《淮南子·地形》

(3) 又如:浩波(大波,洪波);浩汗(浩浩,浩然,浩瀚。水盛大的样子);浩洋(水流广阔洪大的样子)

(4) 广远;盛大

浩浩,滔天。——《书·尧典》。传:“盛大。”

陈竽瑟兮浩倡。——《楚辞·东皇太一》。注:“大也。”

(5) 又如:浩壤(广阔的土地);浩渺(广阔无边);浩然(盛大纯一的样子;不可堵塞的样子;浩然之气的省称);浩烦(浩大繁多);浩滂(盛大)

(6) 丰富,众多

丧祭有余曰浩。——《礼记·王制》。注:“犹饶也。”

(7) 又如:浩博(广大众多);浩漫(众多的样子;广阔的样子);浩穰(盛大众多的样子);浩侈(繁多)

(8) 远;无边无际

心飞扬兮浩荡。——《楚辞·河伯》。注:“志放貌也。”

(9) 又如:浩乎无际(广大无际);浩浩漫漫(大雾无边无际)

(10) 通“傲”。傲慢

浩倨者则不亲。——《孔子家语·三怨》

(11) 又如:浩居(浩裾,浩倨。傲倨,怠慢不恭貌)

常用词组


浩博、浩大、浩荡、浩瀚、浩浩、浩劫、浩阔、浩茫、浩渺、浩淼、浩气、浩如烟海、浩特

字的《康熙字典》

【唐韻】【正韻】胡老切【集韻】戸老切【韻會】合老切,𠀤音晧。大水貌。【書·堯典】浩浩滔天。

又饒也。【禮·王制】用有餘曰浩。

又【集韻】古老切,音杲。以水泲酒曰浩。

又姓。漢靑州刺史浩賞。

又居號切,音誥。水名。

又【廣韻】古沓切【集韻】葛合切,𠀤音閤。浩亹,漢縣名,屬金城郡。【前漢·地理志】浩亹水,在西塞外,東至允吾,入湟水。【註】浩亹,音合門。